Информатори о раду Прекршајног суда у Сенти


Основни подаци о Прекршајном суду у Сенти и Информатору о раду

Назив државног органа: Прекршајни суд у Сенти

 24400 Сента, Главни Трг 2
ПАК: 446599
Матични број: 08896194
ПИБ: 106400708

 024 811-034
 024 811-580
 office.se.pk.sud@gmail.com

Информатор о раду Прекршајног суда у Сенти, ажуриран 12.02.2020. године Ms Word Pdf