Јавне набавке Прекршајног суда у Сенти


У 2019. год. нису расписиване јавне набавке с обзиром на то да, сходно члану 39. став 2. Закона о јавном набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у Прекршајном суду у Сенти, укупна процењена вредност набавке истоврсних добара није прелазила 500.000,00 динара на годишњем нивоу.
Такође ни за 2020. годину неће бити расписиване јавне набавке из истих разлога као и за претходну годину.