Контакти Прекршајног суда у Сенти


Прекршајни суд у Сенти

 24400 Сента, Главни Трг 2
ПАК 446599

Матични број: 08896194
Порески идентификациони број (ПИБ): 106400708

Судска управа


 024 811-034
 024 811-580
 office@se.pk.sud.rs

Писарница


 024 811-034


 24430 Ада, Маршала Тита 37
ПАК: 448313

 024 851-137
 024 851-137
 ozpada@gmail.com

Одељење суда у Кањижи


 24420 Кањижа, Главна 3
ПАК: 444406

 024 873-425
 024 873-425
 prekrsajkanjiza@mts.rs

Одељење суда у Чоки


 23320 Чока, Потиска 20
ПАК: 377056

 0230 471-039
 0230 471-039
 sud@coka.rs