Портпарол Прекршајног суда у Сенти


Послове портпарола суда обавља председник суда Снежана Звекић.

Техничко лице за контакт, уписничар Маријана Матић.

 024 811-034
 office@se.pk.sud.rs