Пријем писмена, издавање уверења и обрасци


Пријем писмена

Пријем писмена врши се у одсеку писарнице Прекршајног суда у Сенти сваког радног дана од 8.00 часова до 15.00 часова.
Пријем писмена врши референт експедиције. Приликом пријема писмена службеник је дужан да на примерак поднеска странке стави пријемни штамбиљ.

 024 811-034

Издавање уверења

Захтеви за уверења да физичка лица, правна лица и одговорна лица у правном лицу нису прекршајно кажњавана или да им није изречена заштитна мера забране вршења одређених делатности, као и захтеви за потврде да су измирене све обавезе према Прекршајном суду у Сенти, предају се на писарници суда сваког радног дана у времену од 7.30 до 15.30 часова.
Захтеви се предају у слободној или електронској форми али обавезно морају да садрже за правна лица пуни назив, седиште, ПИБ и МБ, а за физичка лица адресу становања и ЈМБГ. Уверења и потврде издају се наредног дана од дана подношења захтева у времену од 12.00 до 15.00 часова.
Такса за издавање уверења и потврде износи 190 динара и плаћа се судским таксеним маркама.

Образац захтева за издавање уверења физичком лицу

Преузмите документ


Образац захтева за издавање уверења предузетнику

Преузмите документ


Образац захтева за препис списа и фотокопирање

Преузмите документ


АКО СЕ УВЕРЕЊЕ ИЗДАЈЕ У ДВА ИЛИ ВИШЕ ПРИМЕРAКА. ЗА ДРУГИ И СВАКИ ДАЉИ ПРИМЕРАК ПЛАЋА СЕ ПОЛОВИНА ГОРЕ НАВЕДЕНЕ ТАКСЕ.

 024 811-034