Судска управа Прекршајног суда у Сенти


Послови судске управе су послови који служе вршењу судске власти.
Пословима судске управе обезбеђују се услови за правилан и благовремен рад и пословање суда.
Под пословима судске управе сматрају се послови унутрашње организације одређени законом и Судским пословником.

Судску управу Прекршајног суда у Сенти чине:

• В.ф. председника суда, Снежана Звекић


Председник руководи судском управом. Поједине послове судске управе председник може поверити заменику председника.

За заменика председника суда одређен је судија Антун Михајловић, који замењује председника суда у случају спречености или одсутности.


• Уписничар, Маријана Матић


Уписничар помаже председнику у вршењу послова управе суда, у складу са законом, Судским пословником и Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Прекршајног суда у Сенти.