Запослени Прекршајног суда у Сенти

У Прекршајном суду у Сенти има укупно 25 запослених. Поред судија, запослен је 21 државни службеник и намештеник који су распоређени на следећа радна места:


Финансијска служба

Самостални извршилац за финансијско пословање

Организује целокупно финансијско пословање у суду ,ради на буџетскиим и ванбуџетским пословима, израђује предлоге предрачуна наменских средстава, саставља годишњи обрачун/завршни рачун/, саставља финансијски план, периодични обрачун и периодичне извештаје, води књиговодствену евиденцију о редовној делатности, посебним наменама и фондовима ,састваља извештаје о метријално финансијском пословању, стара се о правилном обрачуну плата, вођењу послова по жиро рачуну,одговара за целокупну архиву рачуноводства, даје обавештење странкама,одговара за рад рачуноводства у целини по позитивним законским и другим прописима , обавља и друге послове по налогу председника суда.

Самостални извршилац за финансијско пословање у Прекршајном суду у Сенти је Драгомир Араницки.

Писарница и референти

Уписничар

Формира предмете и доставља их судији у рад, здружује поднеске и остала писмена, експедује и разводи судске одлуке и друга писмена у уписницима, води одговарајуће евиденције и учествује у изради статистичких извештаја, предузима потребне радње у предметима у којима је изјављена жалба и доставља их вишем суду у складу са законом и Судским пословником, обавља и друге послове по налогу председника суда.

Уписничари у Прекршајном суду у Сенти су:

Јасминка Сушић
Мариа Нађ
Маријана Матић

Референт експедиције

Прима списе, поднеске, телеграме и остала писмена упућена суду преко поштанске службе, курира, достављача или непосредно од странака, отвара, прегледа и разврстава писмена, одваја писмена према хитности и материји и распоређује их, ставља и попуњава отисак пријемног печата, врши припрему писмена и пакета за отпрему, отпрема писмена и пакете поштанској и доставној служби, води одговарајуће помоћне књиге (књига препорука, доставне књиге и сл), обавља послове архивара и друге послове по налогу председника суда.

Референти експедиције у Прекршајном суду у Сенти су:

Вероника Суботин
Тања Шевић

Референт на извршним предметима

Правоснажне и извршне судске одлуке уписује у одговарајуће уписнике и формира предмете, предузима радње и мере у циљу извршења одлука, евидентира извршене судске одлуке и припрема их за архиву, спроводи поступак извршења прекршајних налога и решења органа управе, спроводи поступак извршења одлука других прекршајних судова, обавља и друге послове по налогу председника суда.

Референти на извршним предметима у Прекршајном суду у Сенти су:

Загорка Матић
Мариа Мора
Слађана Матић

Записничар

Обавља све дактилографске послове у предметима додељеним у рад судији код кога је распоређен, води записнике, пише позиве за рочишта, доставнице, повратнице, обавља послове по диктату код судије, води рачуна о уредности списа који морају бити полепљени хронолошким редом, дежура са судијом по плану дежурства, обавља и друге послове по налогу судије и председника суда.

Записничари у Прекршајном суду у Сенти су:

Данијела Дејановић
Драгана Бојовић
Ђенђи Колар
Зора Савић
Каталин Секе
Марија Штрбац
Моника Дулић
Теодора Златић

Намештеници

Достављач

Врши доставу писмена странкама и другим учесницима у прекршајном поступку у складу са одредбама закона када је потребно хитно уручити писмена или када достава није могла бити извршена из било ког разлога преко поштанске службе, по налогу шефа писарнице, судије или председника суда, врши доставу свих писмена подносиоцима захтева непосредно путем интерне доставне књиге, врши доставу писмена другим државним органима, преузима пристиглу пошу, обавља и друге послове по налогу шефа писарнице и председника суда.

Достављач у Прекршајном суду у Сенти је Војислав Савић.

Правосудна стража

Врши послове утврђивања идентитета и разлога доласка лица у суд, по потреби претреса лица и ствари и одузима предмете којима би се могла угрозити безбедност лица и имовине, забрањује улазак у просторије суда лицима са оружјем, опасним оруђем, под дејством алкохола и других омамљивих средстава, забрањује неовлашћеном лицу улаз у одређене просторије суда, удаљава из просторија суда лице које се не придржава његове забране или омета ред и мир, задржава лице затечено у вршењу кривичног дела које се гони по службеној дужности и о томе одмах обавештава органе унутрашњих послова, штити од напада просторије суда, другим радњама штити имовину и лица у просторијама суда, сачињава писмени извештај у случају употребе средстава принуде у који уноси податке о лицу против кога је средство принуде употребљено и разлозима за употребу, врши послове везане за заштиту од пожара и по налогу председника суда обавља и друге послове.

Правосудни стражари у Прекршајном суду у Сенти су:

Ласло Олајош
Роберт Добо

Спремачица

Одржава хигијену у просторијама суда, врши прање и чишћење подова, намештаја, холова, ходника, степеништа, санитарних и других просторија, скупља отпадну хартију и одлаже у контејнер, пријављује уочене недостатке и кварове у просторијама суда, требује материјал и средства за одржавање хигијене и одговара за потрошњу истог, по налогу председника суда обавља и друге послове.

Спремачица у Прекршајном суду у Сенти је Ђерђи Гемери.